Algemene Voorwaarden Zwangerschaps retreat 2020

Zoals opgesteld op: 7 januari 2020.

De Algemene Voorwaarden van Texel Retreats m.b.t. de door haar georganiseerde zwangerschaps retreats hebben betrekking op alle workshops, het verblijf en vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door Texel Retreats.

Artikel 1: Definities
1.     Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde Zwangerschaps retreats.
2.     Uitvoerder: Texel Retreats, Foamball.
3.     Het weekend: het door uitvoerder georganiseerde weekend en de activiteiten die tijdens het zwangerschaps retreat plaatsvinden tussen en op 13 maart, 14 maart en 15 maart 2020. De voorwaarden hebben betrekking op de yoga, workshop ademhaling, massages en/of gezicht behandeling, workshop hypnobirthing/coaching, fotoshoot en alle andere activiteiten georganiseerd door Texel Retreats tijdens dit weekend.
4.     Weekendkosten: de prijs van het weekend, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaat met het inschrijven en/of volgen van een zwangerschaps retreat in 2020.
5.     Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

Artikel 2: De overeenkomst
1.     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens het weekend. Op het moment van verzenden van een boekingsaanvraag voor de week gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en de betaling van de verschuldigde weekendkosten voor het weekend.
2.     Deelname aan het weekend en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens, en direct na het weekend (zoals het vervoer van en naar de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
3.     Elke deelnemer verplicht zich met inschrijving om lichamelijke klachten en andere zaken die van belang kunnen zijn voor deelname voor aanvang van het weekend, dan wel de les te melden aan de uitvoerders. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel raden we aan altijd eerst een arts/specialist te raadplegen alvorens deel te nemen aan het Weekend.

Artikel 3: Deelname aan het weekend en kosten
1.     Een Deelnemer kan deelnemen aan het weekend nadat deze zich vooraf bij Uitvoerders daarvoor heeft ingeschreven en de weekendkosten heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info@texelretreats.nl. Een plaats in het weekend is pas gegarandeerd nadat Uitvoerder de betaling van het inschrijfgeld/de weekendkosten van Deelnemer heeft ontvangen en een e-mail ter bevestiging van deelname heeft uitgestuurd aan Deelnemer.

  1. Texel Retreats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf bij Grand Hotel Opduin.

 

Artikel 4: Betaling
1.      Na Inschrijving voor het zwangerschaps retreat dienen de weekendkosten uiterlijk 14 dagen na inschrijving en ontvangen van de factuur, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van het weekend te zijn voldaan op rekening

IBAN: NL20RABO0308510232 t.n.v. Foamball.
‘o.v.v. factuurnummer en naam.

2.     Bij niet tijdige betaling hebben Uitvoerders het recht Deelnemers reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
3.     Uitvoerders bieden een overzicht van wat is inbegrepen in de weekendkosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens het weekend, bijvoorbeeld vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan het weekend op de bovengenoemde bankrekening: o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende data. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling contant ter plekke plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 14 dagen na de activiteit of dienst op de bovenstaande bankrekening dient te zijn gestort o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende datum.

Artikel 5: Annulering door Deelnemer
1.     Annulering van deelname aan het weekend kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@texelretreats.nl. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
a.     Tot 30 dagen voor aanvang van het weekend kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
b.     Binnen 30 dagen tot 15 dagen voor aanvang van het weekend kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de weekendkosten in rekening worden gebracht.
c.     Indien Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van het weekend, wordt 100% van de weekendkosten in rekening gebracht.
2.     Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het weekend, worden de reeds betaalde weekkosten niet gerestitueerd.
3.     Indien de Deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte weekend bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Uitvoerders zijn doorgegeven per mail.
4.     Deelname aan het programma tijdens het weekend geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde kosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
5.     Deelnemers kunnen zelf een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Artikel 6: Annulering en wijziging door Uitvoerders
1.     Uitvoerders behouden zich het recht om de week te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht. In dat geval worden de door de Deelnemers reeds betaalde weekendkosten terugbetaald.
2.     Uitvoerders behouden zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de weekendkosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van het weekend, lessen, workshops, massages en coachsessies te allen tijde te wijzigen.
3.     Uitvoerders zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Uitvoerders zullen dan een vervangende activiteit aanbieden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en risico acceptatie
1.     Uitvoerders verplichten zich het weekend naar inzicht en vermogen uit te voeren.
2.     Uitvoerders zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na het weekend, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van het weekend. De deelnemers nemen deel aan het weekend en alle activiteiten binnen het weekend, op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerders geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de Deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Uitvoerders voor dergelijke aanspraken door of namens de Deelnemer.
3.     Deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het beoefenen van yoga. Door aan de week deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 8: Privacy
1.     De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorverkocht aan derden.

Artikel 9: Toepasselijkheid en geschillen
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerders betreffende deelname aan het weekend en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of massages, of houden van cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2.     Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerders
3.     Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.

Texel Retreats / Foamball

  • 7 januari 2020
  • Foamball: Ruyslaan 44, 1796 AD, De Koog
  • Tel: 06-14410220
  • www.texelretreats.nl
  • info@texelretreats.nl

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search